Domstadmuziek.nl

Vioolles, Zwangerschap, Ouder&kind, Bedrijven en Particulieren.

Algemene voorwaarden

Domstad Muziek 2013-2014

1. Inschrijving, plaatsing en opzegging

1.1 Inschrijving
Inschrijving voor lessen en cursussen is alleen mogelijk:
– via een volledig ingevuld en ondertekend (her)inschrijvingsformulier, of
– online via de website van Domstad Muziek, www.domstadmuziek.nl.
Voor de inschrijving van een cursist onder de 18 jaar is een handtekening van een wettelijk vertegenwoordiger/cursusgeldplichtige verplicht.
Door inschrijving gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.2 Cursusjaar
De jaarcursussen starten in de week van 9 september 2013. De laatste lesdag is op 20 juli 2014. Tijdens de basisschoolvakanties is Domstad Muziek gesloten. Een cursusjaar omvat gemiddeld 38 lesweken.

1.3 Aanmelding en plaatsing jaarcursussen
De aanmelding voor de jaarcursussen start op 20 juni 2013. Wanneer het correct ingevulde inschrijfformulier voor 5 juli 2013 in ons bezit is, krijgt u in ieder geval voor de zomervakantie bericht van plaatsing. Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving. De afspraken over de cursustijd van de jaarcursussen worden vóór het nieuwe cursusjaar gemaakt, uiterlijk in de laatste week van de zomervakantie.

1.4 Aanmelding en plaatsing korte cursussen, projecten en ensembles
De aanmelding voor deze cursussen start op 20 juni 2013. Plaatsing voor de cursussen gebeurt op volgorde van inschrijving. U krijgt een bevestiging van uw inschrijving en uiterlijk een week voor aanvang van de cursus wordt u schriftelijk uitgenodigd voor de eerste les (met datum, tijdstip en locatie).

1.5 Annulering cursussen
Wanneer zich onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, kan Domstad Muziek besluiten de cursus te annuleren. U krijgt hier uiterlijk twee weken voor de oorspronkelijke startdatum van de cursus bericht over. Zo mogelijk wordt de cursus aangepast of wordt een alternatieve cursus aangeboden.

1.6 Opzegging
Door het aanleveren van het (her)inschrijvingsformulier verbindt u zich voor de gehele cursus en dus voor betaling van het gehele cursusgeld. Voor jaarcursussen is tussentijdse opzegging mogelijk. Opzegging kan alleen schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor de 1e van de maand. Het teveel betaalde cursusgeld wordt gerestitueerd.

2. Cursusgeld, betaling en kortingsregelingen

2.1 Betaling cursusgeld
De facturen voor de jaarcursussen worden aan het begin van het cursusseizoen verstuurd. Cursussen die 30 weken of langer duren, kunnen via automatische incasso in negen termijnen worden betaald (okt. t/m juni). Bij instroming in de loop van het cursusjaar wordt het aantal incassotermijnen aangepast. Bij automatische incasso in één termijn geldt een kortingsregeling (zie onder 2.2).
Facturen voor korte cursussen worden aan het begin van de cursus verstuurd. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Instrumenten en lesmaterialen zijn voor rekening van de cursist en niet inbegrepen in het cursusgeld, tenzij anders vermeld bij de cursusvoorwaarden..

2.2 Kortingen
Korting bij automatische incasso in één termijn: Bij automatische incasso in één termijn wordt een korting toegepast van 1% van het factuurbedrag.
Gezinskorting: Indien meerdere leden uit één gezin een jaarcursus volgen, geldt een korting van 5% op het cursusgeld. Deze korting wordt ook toegepast indien één cursist meerdere jaarcursussen volgt.

2.3 BTW
Domstad Muziek is wettelijk verplicht 21% omzetbelasting te heffen over lessen aan cursisten van 21 jaar en ouder. De vermelde cursusprijzen zijn inclusief BTW.

2.4 Entree concerten
Domstad Muziek zal voor een aantal concerten entree heffen in verband met de extra kosten voor de locatie en aankleding.

3. Verhindering en uitval lessen

3.1 Verhindering cursist
De cursist geeft verhindering zo tijdig mogelijk door aan de administratie van Domstad Muziek. Dit kan per e-mail naar info@domstadmuziek.nl of telefonisch via (06) 50521780. Het is niet mogelijk verzuimde lessen in te halen.

3.2 Afwezigheid docent
Indien de les vervalt vanwege afwezigheid van een docent, wordt geprobeerd de cursist tijdig op de hoogte te brengen. Bij langere afwezigheid, probeert Domstad Muziek een vervanger te regelen dan wel de lessen op een ander tijdstip te laten inhalen.

3.3 Restitutie cursusgeld bij lesuitval
De cursist die een volledige jaarcursus volgt (in de prijslijst aangeduid met 35+), heeft per cursusjaar recht op minimaal 35 lessen. Indien Domstad muziek door uitval van lessen in het cursusjaar minder dan 35 lessen heeft kunnen aanbieden, wordt het cursusgeld over die lessen gerestitueerd. Restitutie vindt plaats voor het eind van het cursusjaar.

4. Beeld- en geluidsopnamen
Domstad Muziek kan beeld- en geluidsopnamen van cursisten gebruiken voor publicitaire doeleinden. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger hiermee akkoord. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik, dan dient u dit voor aanvang van de cursus schriftelijk kenbaar te maken via info@domstadmuziek.nl.

5. Suggesties en klachten
Heeft u ideeën (bijv. voor een nieuwe cursus) of heeft u een suggestie voor een verbetering dan horen we dat graag! Zijn er zaken niet naar tevredenheid, dan kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen aan info@domstadmuziek.nl of te bellen naar (06) 50521780.

Kom ook meedoen bij Domstad Muziek!

Welkom bij Domstad Muziek! Frontier Theme